• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت جهت برگزاری مجمع عمومی مؤسسین سازمان ملی کارآفرینی ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره 3638/43/ص مورخ 96/05/04 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت " سازمان ملی کارآفرینی ایران " در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین سازمان مزبور در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 96/10/09 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز سه شنبه مورخ 28/09/1396 الی پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 96/10/09 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

 

دستور جلسه :

1 بررسی و تصویب اساسنامه .

2 تعیین ورودیه و حق عضویت.

3 تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

4 انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

5 سایر موارد.

 

شرایط ثبت نام:

الف-داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

        ب- اعضای سازمان عبارتند از:

1-   کانون‌های کارآفرینی استانی سراسر کشور (هر استان یک کانون کارافرینی)

2-  سازمانهای مردم نهاد ملی، حسب ضوابط و مقررات در آئین نامه اجرایی

3- انجمن‌های ملی با موضوع کارآفرینی دارای مجوز از وزارت کشور

4- یکی از پارک‌های علم و فناوری به نمایندگی پارک علم و فناوری سراسر کشور با انتخاب و معرفی وزارت علوم و ...

5-  یکی از مراکز رشد به نمایندگی مرکز رشد سراسر کشور با انتخاب و معرفی وزارت علوم

ج-اصل فیش واریزی به مبلغ  10/000/000 میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان ) به شماره حساب (0105994095000 ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

                                                                                                                                                                                        

معاونت تشکلهای اتاق ایران