• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

الف) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقیقی:

1- تقاضای شخص در 1 نسخه.

2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد الزامی است).

3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال(در صورت تولیدی بودن).

4- اصل کارت بازرگانی.

5- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها

ب) مدارك مورد نياز جهت ابطال کارت بازرگانی حقوقی:

1- تقاضای شخص در 1 نسخه.

2- گواهی مفاصا حساب دارائی آخرین سال مالیاتی جهت ابطال (به همراه داشتن برگه های تشخیص و یا قطعی سالهای 79 به بعد الزامی است).

3- گواهی مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی جهت ابطال.

4- اظهارنامه ابطالی ثبت نام در دفاتر بازرگانی در 1 نسخه از اداره ثبت شرکتها

5- صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام، خاص و صورتجلسه هیئت مدیره برای سایر شرکتها مبنی بر ابطال کارت بازرگانی (در صورت عدم انحلال).

6- تصویر روزنامه رسمی اعلام انحلال شرکت در 1 نسخه (در صورت انحلال).

7- اصل کارت بازرگانی.

ج) مدارك مورد نياز جهت تعلیق کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی:

1- تقاضای شخص در 1 نسخه.

2- اصل آگهی روزنامه مفقودی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار (نام دارنده کارت [ حقیقی و یا حقوقی ] و شماره کارت بازرگانی در روزنامه درج گردد)