• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

علی گلوند

رزومه :
دارای مجوز بند الف بند ب بند پ و زیارتی صدورگواهینامه بین المللی و پلاک ترانزیت

محصولات :

خدمات مسافرتی