• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

مرضیه بیات

رزومه :
شرکت کیمیا کود بهار در سال 1392 با هدف واردات نهادها ی کشاورزی تاسیس و در سال 1394 موفق به دریافت مجوز تولید کودهای شیمیایی و غیر شیمیایی مورد مصرف در بخشکشاورزی از سازمان صنعت و معدن استان البرز گردید.

محصولات :

کودهای شیمیایی و غیر شیمیایی