• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
نام مدیرعامل :

سیدرضا مداح زاده

رزومه :
این سازمان در حال حاضر از افراد به نام کشور که در چارت سازمانی سایت آمده است بهره برده و خدماتی در سطح اعلا را در کشور ارائه میدهد

محصولات :

خدمات بازاریابی و برندسازی به شیوه های نوین علمی