• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1396/10/20

در اجرای موافقت اصولی شماره 13425/43/ص مورخ 03/08/1396 هیأت هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تأسیس و ثبت "انجمن کشت فرا سرزمینی ایران" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی مؤسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 25/11/1396 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در حوزه مربوطه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 14/11/1396 الی پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 23/11/1396 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه پنجم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

 

دستور جلسه :

1 بررسی و تصویب اساسنامه .

2 تعیین ورودیه و حق عضویت.

3 تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

4 انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان.

5 سایر موارد.

 

شرایط ثبت نام:

الف-داشتن کارت معتبر بازرگانی یا عضویت در اتاقهای بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی کشور.

ب-  دارا بودن مدارک لازم مبنی بر فعالیت در موضوع کشت فرا سرزمینی از جمله ( سند مالکیت، اجاره نامه، قرارداد)

ج- اسناد مثبته دال بر اقامت فرد در کشور مربوطه  (اصل مدرک).

د-اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/10 میلیون ریال (معادل یک میلیون تومان ) به شماره حساب (0105994095000 ) سیبا بانک ملی به نام اتاق بازرگانی ایران.

 تبصره: نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیر عامل، یا یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت متبوع باشند با در دست داشتن آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه با مهر و سربرگ شرگت.

 

                                                                                                                                                                                        

 

معاونت تشکلهای اتاق ایران