• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز
  • تاریخ انتشار : 1398/1/24

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران، دستورالعمل وزارت کشاورزی و جنگلداری جمهوری ترکیه مبنی بر لزوم تکمیل "پرسشنامه تجزیه و تحلیل خطر آفت" پیش از صادرات سیب زمینی از ایران به آن کشور، ابلاغ شده است

.