• 33416093
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

برگزاری سمینار آموزشی " آشنایی با قوانین امور گمرکی ویژه آزمون کارگزاری گمرک " 1396/8/29

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " آشنایی با قوانین امور گمرکی ویژه آزمون کارگزاری گمرک " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار " بسته بندی کالا در فرآیند بازاریابی " 1396/8/20

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " بسته بندی کالا در فرآیند بازاریابی "  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی "مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی" 1396/8/3

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی" بیمه های اموال و بازرگانی " 1396/8/2

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان " بیمه های اموال و بازرگانی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " تکنیک های فروش از طریق ارتباطات تلفنی " 1396/7/25

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان "تکنیک های فروش از طریق ارتباطات تلفنی "  با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار آموزشی " آموزش تجاری به زبان آلمانی" 1396/7/25

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " آموزش تجاری به زبان آلمانی " با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

برگزاری سمینار "حقوق شرکت ها" 1396/7/4

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " حقوق شرکت ها" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری ایران و مجارستان برگزار شد 1396/7/4

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری با مجارستان  با حضور رایزن اقتصادی ایران در مجارستان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری ایران و قزاقستان برگزار شد 1396/6/29

همایش تجاری کاربردی راهکارهای توسعه تجاری با قزاقستان  با حضور رایزن اقتصادی ایران در قزاقستان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

برگزاری سمینار مبارزه با پولشویی 1396/6/25

سمینارآموزشی یک روزه با عنوان " مبارزه با پولشویی" با حضور جمعی از تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز برگزار شد.