• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: mbkbazargani@gmail.com

سوابق کاری:

نائب رئيس كانون زنان بازرگان ايران

نایب رییس كانون زنان بازرگان البرز

عضو كميسيون بازرگاني اتاق بازرگاني البرز

عضو و نماینده انجمن ارگانیک البرز