• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: Fanplast@yahoo.com

سوابق كاري:

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت فن پلاست توس

عضو شورای سیاست گذاری مجمع فعالان توسعه اقتصادی 

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع پروفیلNEW PVC ایران

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

رئیس شورای بازرگانان ایران و تونس و عضو هیأت نمایندگان و نائب رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش اقتصادی اتاق ایران