• 02633420186الی90
  • info@alborzccim.ir
اتاق بازرگانی استان البرز

سمت:عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز

آدرس پست الکترونیکی: s.ah_mirjalili@yahoo.com

سوابق كاري:

عضو اتحادیه صادر کنندگان استان تهران والبرز

نائب رئيس سردخانه هاي همگن استان البرز

نایب رئیس اتحادیه ملی استان البرز

مدیریت شرکت میوه بهشتی البرز

عضو اتاق ایران وتایلند